Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelés

 • Az adatai elküldésével Ön hozzájárul, hogy a megadott elérhetőségek valamelyikén megkeressük a személyes kapcsolatfelvétel érdekében.
 • Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdés a.) pontja biztosítja.
 • Kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel érdekében megadott adatokon kívül további személyes adatokat ne adjon meg. (Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.)
 • A kapcsolatfelvétel érdekében küldött adatokat kizárólag abból a célból kezeljük, hogy a személyes találkozót létrehozzuk, adatait ettől eltérő célra nem használjuk fel. (Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.)
 • Az adatkezelés az adatok megadásával kezdődik.
 • A kapott adatokat addig kezeljük, amíg a személyes találkozó létre nem jön. A személyes találkozót követően az annak során kapott adatokat kezeljük, melyre nem az itt megadott feltételek vonatkoznak.
 • Személyes találkozó létrejötte esetén a honlapon keresztül megadott adatokat azonnal, személyes találkozó létrejöttének hiányában az elküldéstől számított 30 napon belül, véglegesen töröljük.
 • Az adatok törlését bármikor kérheti.
 • Adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy az adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen.
 • A megadott adatok helyesbítését – például azok megváltozása esetén – bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésre helyesbítjük, a téves adatot töröljük. A helyesbítésről és a törlésről külön értesítést az erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra megadott e-mail címre küldünk.
 • Az adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk a hozzánk eljuttatott személyes adatainak védelmére, és kiemelt figyelmet fordítunk a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megtartására. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal
 • A személyes adatai biztonsága érdekében olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmazunk, amelyek megakadályozzák az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését
 • Az adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet. Kérésére tájékoztatást adunk a kezelt adatairól és az adatkezelés módjáról.
 • Amennyiben az adatok kezelésével kapcsolatosan bármilyen problémát észlel, vagy tudomást szerez arról, hogy adataihoz illetéktelenek fértek hozzá, úgy a weboldalon keresztül bejelentheti, amely alapján a jogszabályokkal összhangban és határidőben megtesszük a megfelelő lépéseket.  
 • Személyes adatai védelmének érdekében az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat, vagy jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti.
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
 • Az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
 • Kérjük, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak hozzánk.

 

Sütik (cookie-k)

 • A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint az oldal beállításai.
 • A sütiket a weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt.
 • A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (sütit) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.
 • Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.
  Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás.
 • Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 • Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.
 • A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.
 •  A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Kérdése van?

Tegye fel bátran, keressen minket elérhetőségeinken!

Elérhetőségek

Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a teljesebb felhasználói élmény, és anonim látogatottsági statisztikák gyűjtése céljából.